I en straffedom datert 15. April 1997, nr. 96-07841 M/41, trer det frem et etterhvert så gjengkjennelig mønster av Per Danielsen.

Tilbake i 1987 fabrikkerte den da 34 år gamle Per Danielsen, 4 falske faktura datert 31.12.1987.
Alle med et oppdiktede beløp, på  tjenester/varer som aldri var levert, fra et selskap som ikke eksisterte!
Disse fakturaene førte Per Danielsen som inngående faktura for å unndra  kr 650 000 (1987 verdi) fra beskattning!
Påtalemyndigheten er av den oppfatning av disse fire fakturaer som var utstedt av Neste AS v/Per
Danielsen til Consultas AS har et uriktig innhold og at de ble utstedt for å oppnå skattemessige
fordeler”

Alt dette mens den daverende Advokat Per Danielsen (nå fått inndratt advokatbevilgning) var formann i Oslo ligningsnemd!
Desverre gikk det lang tid før saken kom opp, og Per Danieslsen slapp relativt billig unna med kun kr 50.000 i bot, subsidiert 20 dagers fengsel.

Men vi som kjenner Per Danielsen, vet at han ikke har lært noe som helst.

Det er gitt følgende oppsummering av Danielsens virksomhet i Borgarting lagmannsretts
beslutning av 22. november 2022 (sak 23-134562ASD-BORG/03):
«Advokatrollen er avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Lagmannsretten finner det klart at Danielsen, på grunnlag av de forholdene som er omtalt i denne beslutningen, har utvist en opptreden som representerer et vedvarende, vesentlig avvik fra forsvarlig advokatatferd, og at grunnvilkårene for tilbakekall av bevillingen i domstolloven §
230 første ledd nr. 1 er oppfylt. Det er tale om gjentatte overtredelser og et omfattende og alvorlig tillitstap. – 12 – 23-116427TVI-TSRO/TSTA
Det er i helhetsvurderingen lagt vekt på at Danielsen i mange rettsavgjørelser er blitt
kritisert for fakturering uten oppdrag, overfakturering og/eller sterkt pågående
opptreden mot egne klienter når det gjelder hans salærkrav, i strid med RGA punkt
1.1 til 1.3.
Det vises til lagmannsrettens merknader i avsnitt 6 foran. Til tross for mange rettsavgjørelser som har gått Danielsen imot, har han ikke vist noen evne og vilje til å endre sin opptreden

Per Danielsen vil helst at vi skal glemme denne straffesaken mot han, og at han faktisk er straffedømt.
I en epost av 21.6.2024:
Hei,
Straffedommen er snart 30 år gammel og kan følgelig ikke publiseres. Retten til å bli glemt står sentralt her, og vi vil ta med dette som et ytterligere krav under GDPR dersom den allikevel publiseres, sammen med et oppreisningsbeløp.
Jeg ønsker deg en fin helg.
Med vennlig hilsen
Linnéa Tereza Karlberg
Daglig leder / Advokat”

At jeg likevel publiserer dommen er at den er like aktuell i dag, og at det er viktig for enhver som vurderer å engasjere Per Danielsen  direkte, eller gjennom selskapet Advokatfirmaet-Danielsen & Co AS, at man faktisk har med en tidligere straffedømt person som ikke har vist vilje til å forbedre seg.
Per Danielsen skulle vært “avskiltet” for flere tiår siden!

Per Danielsen har som Borgarting også fastslår:
Til tross for mange rettsavgjørelser som har gått Danielsen imot, har han ikke vist noen evne og
vilje til å endre sin opptreden.»

 

Til orientering så har dommen etter søksmålet der Per, Håkon og Advokatfirmaet Danielsen & CO AS, tapte, blitt anket.

Nå er ikke Per Danielsen den eneste Advokaten som har blitt straffedømt. Han føyer seg inn i rekken av andre “kjendisavokater” så som Kyrre Eggen (hyret in av Statoil, nå Equinor) som ble dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt for fort med motorsykkel, og med en kvinnelig passasjer. For deretter å stikke av fra Politiet.

Nylig ble også Jon Wessel-Aas tvunget fotgjenger etter han kjørte i fylla.

Generelt har advokater her i Norge nytt stor respekt, og sluppet billig unna.
Dommere kommer jo som regel fra advokatstanden, så mulig dette har hatt noe å si.