Bla. skriver Oslo tingrett: –hvoretter han [Per Danielsen] enkelte dager er oppført med flere timer enn det er timer i døgnet.

Det har gått flere år siden jeg oppdaterte denne siden.
Saken er: Da Per Danielsen også mistet sin advokatbevilgning, etter at først hans sønn og “partner in crime”, Håkon Sterling Danielsen hadde fått inndratt sin advokatbevilgning, ble det bom slutt på henvendelser som tidligere strømmet inn til meg.
På det meste var det 2-3 henvendelser i uken fra klienter av Danielsen, og de som ikke engang visste at de hadde inngått noen avtale med Danielsen-mafiaen. Ps. utrykket “mafia” brukes, også i norsk lov, når flere kriminelle inngår konspirer og/eller inngår samarbeide/forbund for å utføre kriminalitet. Ett eksempel er jo hvitvasking.
Jeg anbefalte alle som hadde negative erfaringer med Per og Håkon Danielsen å gå gjennom de rette kanalene som betød å klage forholdet inn for bruker klageordningen for advokater, en tjeneste levert av disiplinærnemden.

Per Danielsen svarte da nesten uten unntak med å ta ut forliksklage.
Dette var Per Danielsens måte å skremme folk på.
For folk flest er nemlig domstoler inklusive forliksråd en traumatisk opplevelse, mens for Per Danielsen er det en vanlig dag på jobben. Og folk flest har liten tillit norske domstoler, noe de har all grunn til.
Det er bare å Google: “statoil ansatte dommeren” så kan alle se hva jeg selv har opplevd.

Etter at vedkommende offer for Per Danielsens utpressing hadde mottatt brevet fra Forliksrådet, var samme person (enkelte gråtene) på telefon og spurte «hva gjør jeg nå?» og «dette orker jeg ikke lenger…., ….kanskje best å betale…, …jeg er uføretrygdet..».

Så forklarte jeg at de skulle skrive ned det som hadde skjedd, legge med noen mediautklipp fra Per Danielsens tidligere meritter, og så be forliksrådet om -å innstille saken.
Og da gjorde ofte forliksrådet nettopp det.

Etter en slik innstillig av saken hos Forliksrådet har Per Danielsen 1 år på seg til å ta ut søksmål i retten. Noen ganger gikk ikke Danielsen videre, men dessverre, har domstolene vært Danielsens nyttige idioter i flere tiår!

Dette er en stor skam og som har resultert i at Norges verste (nå ex.) advokater har fått holde på så lenge som har gjort.
Dessverre gjentar denne idiotien seg igjen og som jeg skal komme tilbake til.

Iom. det ikke var flere klager så har bare denne siden stått oppe og ikke blitt oppdatert siden Per  fikk suspendert sin bevilgning.

Siden jeg jo har gjort alt dette helt gratis, også sagt nei til folk som ville sende gaver (bla. vin og sprit). Så var jeg egentlig glad for å slippe å bruke tid på dette. Altså: mission complete!

Jeg fikk med meg i øyekroken, at Per Danielsen anla sak mot Advokatbevillingsnemnden for å få tilbake bevilgningen.
Men den saken tapte han først i Oslo tingrett [TOSL-2022-185028] den 23.06.2023, Rettsbok. Anket så videre til Borgarting hvor han igjen tapte, [LB-2023-134562-1] den 22.11.2023
Men nå ble altså Oslo tingrettsdom endelig rettskraftig ved Høyesterettskjennelse: HR-2024-290-U av 7.2.2024 !

Utdrag av dommen side 38, punkt V:
Oppsummering og konklusjon
Bevisførselen har vist at Danielsen gjentatte ganger over flere år i disiplinærsaker og i rettssaker mot egne klienter har blitt kritisert for opptreden mot egne klienter, overfakturering og fakturering uten oppdrag. Retten er enig i denne kritikken. De såkalte «Tjenestetorget-sakene» som er behandlet ovenfor, viser etter rettens mening at Danielsen har en fremgangsmåte hvor han urettmessig krever klienten for salær, for deretter straks å sende prosessvarsel og å bringe saken inn for retten. Hans prosesser mot egne klienter synes å være preget av en aggressiv tone og med korte tidsfrister. En slik fremgangsmåte kan naturlig nok bli oppfattet av klienten som uforståelig, aggressivt og skremmende. Retten finner fremgangsmåten klart i strid med god advokatskikk (RGA punkt 1.1. til 1.3), og viser et omfattende og langvarig brudd på profesjonelle plikter og vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd.
Retten finner videre bevist at klientmiddelbehandlingen i ovennevnte OneCoin-sak saken var sterkt kritikkverdig og et alvorlig brudd på reglene om behandling av klientmidler.
Retten mener at klientmiddelbehandlingen og transaksjonen i ovennevnte Kruse/Nikolaisen -saken viser et alvorlig brudd på hvitvaskingsloven og vesentlig avvik fra profesjonelle plikter og akseptabel advokatvirksomhet.
Advokatfirmaets og Per Danielsens langvarig bruk av Lars Eirik Mørks eksterne rettshjelptjenester, og måten dette ble holdt skult for klienten og samtidig viderefakturert klienten med forhøyet pris, er brudd på bokføringsloven, domstollovens regler om lovlig advokatvirksomhet og Regler for god advokatskikk (RGA). Forholdet gikk over mange år, og må anses som et vesentlig avvik fra god advokatskikk og etablert bransjepraksis.
Retten har forståelse for at Danielsen ønsker å ta til motmæle mot vedtaket, og at han med styrke må anføre at det ikke foreligger noe kritikkverdig fra hans side ved de forhold som vedtaket er bygget på. Det kan i denne sammenheng også være forståelig at han velger å anføre at de mange disiplinær- og rettsavgjørelser som har gått ham imot er bygget på feil faktum, misforståelser og/eller gal rettsanvendelse. Imidlertid har bevisførselen vist at han – til tross for de mange disiplinær- og rettsavgjørelser som har gått ham imot – gjennom mange år ikke har vist evne eller vilje til å endre sine kritikkverdige kontor-, fakturerings- og klientbehandlingsrutiner, jfr. NOU 2015: side 145 hvor det heter at «advokatens evne og vilje til forbedring» har betydning i spørsmålet om tilbakekall av advokatbevillingen. At han har endret oppdragsavtalen etter kritikk, har ikke medført at han har endret den kritikkverdige praksisen.
I forholdsmessighetsvurderingen har retten sett hen til at tap av advokatbevillingen vil ramme Danielsen hardt, men det er i saken ikke fremkommet opplysninger som tilsier at et slikt tap vil ramme Danielsen urimelig hardere enn det som ellers følger av tap av advokatbevillingen. Det samlede bildet av forholdene behandlet i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd. Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen.
Advokater er avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Det å påse at man selv innretter sin virksomhet i overensstemmelse med gjeldende regler, ligger klart innenfor de krav som må oppstilles for advokater. Danielsen har ikke innrettet sin virksomhet i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS etter disse kriterier.
På bakgrunn av ovennevnte har retten kommet til at Advokatbevillingsnemndens vedtak er gyldig. Retten finner at Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1. De kritikkverdige og alvorlige forholdene nødvendiggjør tilbakekall av advokatbevillingen.


Dommen går langt mer inn på de enkelte bedrageriene Per, Håkon og Advokatfirmaet Danielsen & CO. AS har bedrevet bare i siste tiår. men konsentrert i tidsrommet fra 2017-2019:

Dette betyr bla. at Advokatfirmaet Danielsen & Co.  ved Per Danielsen har oppført arbeidstimer som Mørk har uført som om det skulle være Per Danielsen selv sine timer.

Du skulle tro det var tatt direkte fra en historie i Donald Duck Oslo tingrett referer til (over 41 timer på ett døgn på en person):

Per Danielsen har i advokatfirmaets timeregistreringssystem ført Lars Eirik Mørks timer på seg selv, hvoretter han enkelte dager er oppført med flere timer enn det er timer i døgnet. For eksempel er dokumentert at Per Danielsen for 3. januar 2018 har ført 41,25 fakturerbare timer på seg selv. Videre vises til at fakturaene til klientene ikke er spesifisert med Lars Eirik Mørks timer, noe som er i strid med god bransjepraksis og bokføringsforskriften § 5-1-1. Basert på bevisførselen er Lars Eirik Mørks timer – i motsetning til fullmektigers timer på Per Danielsens klienter – konsekvent skjult for klientene.

Retten finner det ikke tvilsomt at Lars Eirik Mørk gjennom sitt enkeltmannsforetak har drevet ervervsmessig og stadig salg av rettshjelp. Det vises til at ordningen har fungert slik at Lars Eirik Mørk foretok juridisk arbeid på de klienter Per Danielsen ba om, hvoretter Lars Eirik Mørk fakturerte Per Danielsen for medgått tid. Timene på Lars Eirik Mørk s faktura ble så overført til Per Danielsens faktura til klienten, hvor Lars Eirik Mørk s timer der ble ført som Per Danielsens timer med Per Danielsens timepris. Lars Eirik Mørks timer og timepris fremgikk ikke av fakturaen til klienten.

Det er i retten dokumentert at Lars Eirik Mørk i perioden 2017-2019 har utført juridisk arbeid i 305 av Per Danielsens saker, og fakturert Per Danielsen for dette, som så har viderefakturert klienten til en høyere timepris. Den urettmessige praksisen har således vært systematisert, omfattende og konsekvent.
Ovennevnte praksis er i vedtaket bedømt å være «i strid med bokføringsforskriften § 5-1-1 og § 5-14 og God bokføringsskikk, slik EY forutsetter i sin rapport av 18.3.2022». Retten er enig i dette.
Samlet sett mener retten at Per Danielsens rettsstridige arrangement med bruk av Lars Eirik Mørk, og måten det er gjennomført på og holdt skjult for klientene, er kritikkverdig og veier tungt i helhetsvurderingen etter domstolloven § 230 første ledd nr. 1.


Tidligere klienter skal merke seg at at de kan har krav på å få full tilbakebetaling fra Per Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen & CO. AS, for alle salærer de har betalt til Advokatfirmaet Danielsen & Co. (med tillegg av renter), og hvor Leif Eirik Mørk har vært involvert.
Dette gjelder først og fremst 305 sakene som er funnet i perioden 2017-2019. Men også saker helt tilbake til 2012, kan det i hvert fall være grunnlag til at retten fastsetter salæret basert på kvalitativ vurdering.

Da er jeg saksøkt igjen!
Så har også Per Danielsen, Håkon Sterling Danielsen, og Advokatfirmaet Danielsen & CO. AS saksøkt meg, igjen!

Ironien nå er at begge Danielser, partners in crime; Mafiosoene; far Per Danielsen og sønn Håkon Sterling Danielsen, endelig har fått sine advokatbevilgninger suspendert.
Basert på mye av de samme kriminelle adferden som jeg selv har erfart og delt på denne websiden.

Det er heller ingen “Advokat Danielsen” i Advokatfirmaet Danielsen & CO. Like lite som det er italienere i Italiensk salat.

Likevel kjører hjemmesiden til Advokatfirmaet Danielsen flere steder på med teksten: «kontakt Advokat Danielsen».

At alle tidligere, nå ex. advokater Danielsen er avskiltet, nevnes ikke med et eneste ord!

Ikke bare har de fått sine advokatbevillinger suspendert. Begge har forbud mot å yte rettshjelp.
Men nå sitter en hel skokk mafia-boys i Advokatfirmaet Danielsen & CO. og titulerer seg med “utredere”.
Dette inkluderer også den tidligere nevnte og fortsatt avskiltede Lars Eirik Mørk.
Ingen av det har egentlig lov å gjøre annet enn å servere kaffe, vaske gulv og toaletter.
Nå skjønner visstnok Mørk at Advokatfirmaet Danielsen kanskje ikke er nå blivende sted og søker på andre jobber, uten hell.

Jeg nevnte jeg skulle komme tilbake til problemet med domstoler som fungerer som Danielsens nyttige idioter.

Sør-Rogaland Tingrett, tidligere Stavanger Tingrett, eller på folkemunne “Statoil Tingrett” er dessverre en av dem.

Det var Statoil / Stavanger tingrett som med fullt overlegg lot dommerfullmektig Lars Ole Sikkeland fortsette som dommer. Dette etter at han hadde signert ansettelsesavtalen med Statoil den 4.7.2012. Ansettelsesavtalen starter på side 38 i PDF filen.
Vel så fortsatte Sikkeland som dommer i 4,5 mnd. frem til 9.11.2012. Uten at vi skulle vite om det.
Spesielt interessant er det å lese Sikkeland skriver til oss og ber oss vurdere en meddomers habilitet, UTEN å nevne med ett eneste ord at han selv hadde signert ansettelsesavtalen med Statoil/Equinor over 3 måneder tidligere! Ref. side 53. Sikkeland som fortsatt signere som Statoil ansatt dommerfullmektig, skjønte ikke at han var inhabil, men det skjønte altså en oppnevnt meddommer. Vel selvfølgelig visste Lars Ole Sikkeland at han selv var inhabil. Han ville bare ikke at vi den ene parten skulle vite det. Dette fordi vi kunne kreve at han skulle vike sete etter domstolloven § 108. Ja så var det også brudd på den Europeiske Menneskerettskonvensjon Art. 6. § 1. Pluss grunnloven da, som Norske domstoler, opp til Høyesterett har til vane å bryte. Sikkeland sa senere at det var den senere overtakende og beryktete tingrettsdommer Richard Saue som instruerte Sikkeland til å bli sittende som dommer, uten å informere oss. Den andre parten! Foruten de to dommerne Lars Ole Sikkeland og Richard Saue og Siv Helen Rygh Torstensen, så var også den tidligere straffedømte Kyrre Eggen klar over denne dobbeltrollen.

Det var tidligere Vice president Legal Corporate Siv Helen Rygh Torstensen som representerte Statoil, nå Equinor i rettsaken (også som vitne) sider: 30, 33, 77 (vitne nr 9), som ansatte Lars Ole Sikkeland i Statoil, nå Equinor (Ansettelseskontrakt side 38-44).
Siv Helen Rygh Torstensen ble senere forfremmet i Equinor og ble til alt overmål nestleder i Etikkrådet for Norges Bank, som har til oppgave å gi Norges bank føringer på hvilke selskaper som skal overvåkes for korrupsjon, eventuelt utestenges. Tog du an? (Stavangerutrykk som går på om du forstår sammenhengen ).
Det som var viktig f

Jeg skal legge ut alle disse dokumenter. Imens er det jo bare å Google: Statoil ansatte dommeren

Vel, Sør Rogaland tingrett, har aldri gjort noen forsøkt på rette opp i dette menneskerettsbruddet trass i mine mange krav om at dette må gjøres.

Jeg mener at Rogaland tingrett er inhabile, men fikk ikke medhold av Sør-Rogaland tingrett som selv tok den avgjørelsen!

Jeg har også ment at Per, Håkon og Advokatfirmaet Danielsen & CO søksmål ikke hører hjemme i retten fordi jeg har kun skrevet den hele og fulle sannheten, men fikk heller ikke der fikk jeg medhold!

Nå har vi også sendt inn et prosesseskriv som inneholder den nå nylig rettskraftige dommen fra Oslo tingrett, som ikke bare bekrefter mine utsagn, men går mye lenger i å dokumentere Danielsens mafia-aktivitet, som nå også omfatter hvitvasking.

Igjen og igjen må jeg overfor Sør-Rogaland vise til at min ytringsfrihet er grunnlovsfestet jf. Grunnlovens § 100, og at mine ytringer har jeg, og kan jeg føre sannhetsbevis for.

Det kjempes en desperat kamp fra Danielsen-mafiaen for å få lagt ned denne siden.

Men Danielsen har heller ikke fått medhold i ICANN som administrer toppdomenenavn som .COM, .NET, .ORG m.fl.

Men jeg ser ingen grunn til å legge ned denne siden så lenge Danielsen-mafiaen driver med svindel som før.

Slik de driver nå, er det jo bare et tidsspørsmål før Linnéa Tereza Karlberg også mister bevilgningen, siden hun fronter og er juridisk ansvarlig for et selskap som tillater at avskiltede ex. advokater driver rettshjelp som «utredere» når de vitterlig er fratatt retten til å drive rettshjelp!

Jeg har ikke kjennskap til Linnéa Tereza Karlberg. Men hun er ung og burde ha fremtiden foran seg.
Dessverre har kyniske Per Danielsen gitt henne en Urias post som kan ødelegge hennes karriere for all fremtid.

Mer kommer. Og mye dokumentasjon, dommer og korrespondanse. Men det var dette med tiden 😊

Send meg gjerne en epost om dere har noe å meddele.