Har du ikke tid til å lese alt, så er det korte budskapet at jeg på det STERKESTE vil ADVARE mot bruk av bedragerne og utpresserne Per Danielsen, Håkon Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Nå er det også offisielt: Per Danielsen er Norges verste advokat med flest fellelser og som fortsatt har advokatbevilgning.
Jeg har også klaget han inn for klageordningen for advokater.


Dette gjelder blant annet for to forhold som gjelder utpressing. Siste at han la ut mitt og to andres fulle 11 sifrede personnummer på sin webside. 
Når jeg ba han fjerne dette krevde han følgende i epost av 14.9.2020:

“Til gjengjeld kan du vise tilsvarende imøtekommenhet og slette innlegget ditt, så sletter vi vårt.

Bekrefter du ikke i løpet av dagen at du vil gi fra deg advokat-danielsen.com til oss og bekrefter at du ikke vil bruke det mer/slette det du har lagt på nettet, meddeles at vil vi forfølge våre krav.”

Selvføgelig lot jeg meg ikke true, så det ble en politisak hvorpå Per Danielsen måtte fjerne personnumrene samme dag som politianmeldelsen ble levert.

Avgjørelse fra Advokatklageordningen er ventet mars d.å. Med så mange klager som Per Danielsen har mot seg, vil det ikke overraske om Per Danielsen mister advokatbevilgningen.

Hvis det er noe jeg ikke er stolt av er den dagen vi valgte å satse på Per Danielsen.
Men til mitt forsvar vi var gründere med liten rettslig erfaring, og med advokater, dommere og slikt.
Og vi trodde Danielsens markedsføring på sine egne hjemmesider: At han hadde erfaring med injurie saker.
Ingenting skulle vise seg å være med fra sannheten. Ca. 20 sider prosesspapirer skulle koste oss nærmere kr 700.000,- Og det i en sak som vi tapte!

Litt om mine erfaringer
Konkret garanterte Per Danielsen for at en sak som vi tapte i Stavanger Tingrett skulle komme opp i Gulating Lagmannsrett.
Han skriver bla. i en epost til oss den 21.02.2013:
“Hei Jeg går ut fra at siden du skriver “avvisning,” så er du/dere kjent med at lagmannsretten har et silingsorgan som nå skal vurdere først om anken slipper inn til behandling eller ikke?
Jeg legger altså til grunn at du ikke spør om muligheten til å vinne til slutt i denne omgang? Jeg mener det er nokså klart at anken vil slippe igjennom silingsorganet.
Skulle så ikke skje, må det ha oppstått en alvorlig misforståelse av et eller annet slag. For sikkerhets skyld har jeg laget en subsidiær anke i sivile former, for å øke presset, som dere ser.
Det er nemlig vanskeligere å nekte sivil anke enn straffeprosessuell anke – vilkårene er noe forskjellige.
Og når lagmannsretten ser at de uansett må behandle sivil anke, vil de nok uansett slippe inn hele, likeså godt.
Men min egen vurdering er altså knyttet til det første – at det er nokså klart at den slipper inn i straffeprosessuelle former uten at det sees hen til mitt økede press.”


Hvilken misforståelse det var snakk om vet vi ikke. Annet enn att anken ble avvist, og flere nye hundretusener tapt.

Men Danielsen mener absolutt at vi ikke skal gi opp. Dette til tross for at vi flere ganger gir uttrykk for vår skrøpelige økonomi.
Men Danielsen vil så gjerne videre. Den 23.5.2013 skriver han med stor iver og emnefeltet: 
“Interessant nyhet – ankesaken”. og så videre:
“Hei Jeg har begynt å se nærmere på ankespørsmålet. Jeg har funnet ut at lagmannsretten har gjort en saksbehandlingsfeil som innebærer at beslutningen må oppheves og som gjør at dere har rettskrav på å få behandlet saken for lagmannsretten. Etter loven pliktet nemlig retten gi varsel om at retten vurderte å nekte å behandle anken. Slikt varsel har vi ikke fått, hvilket er åpenbar saksbehandlingsfeil. Når varsel ikke gis innen en måned, har partene rettskrav på å få behandlet sin anke. Dette er snirklete, men jeg skal begrunne det i anken som dere får en annen dag. Gode nyheter bør jo presenteres raskt…. Dette betyr også at vi kan få stanset tingrettssaken fordi det først bør ryddes i det rotet lagmannsretten har skapt. Da får dere vel bedre grep om økonomien også…. Med vennlig hilsen Per Danielsen Advokat”

Det noe utrolige i denne saken er at den tidligere straffedømte (ubetinget fengsel) advokaten til Statoil, nå Equinor; Kyrre Eggen sa seg enig i sitt tilsvar av 7. Juni 2013:
“Statoil bestrider ikke at de ankende parter skulle hatt varsel om at den sivile anken ble overveiet nektet fremmet, dersom slikt varsel ikke er gitt jf. tvisteloven § 29-13 fjerde ledd. Forutsatt at slik varsel ikke er gitt av lagmannsretten, følger det av Høyesteretts kjennelse Rt. 2010 side 758 at dette er en saksbehandlingsfeil som tillegges ubetinget virkning. Opphevelsen av Gulatings beslutning i sivile former, må innebære at anken hjemvises til Gulating lagmannsrett for fortsatt ankebehandling, jf. tvisteloven § 29-24 første ledd.”

Men dessverre saken ble likevel avvist i Høyesterett gjennom to kjennelser HR-2013-01899U og HR-2013-01900U, og vi satt igjen med nærmere kr 700.000,- i kostnader

Hvorfor? Svaret vi har hørt fra andre, er at dommerne ikke tar Danielsen seriøst.
Han har absolutt ingen autoritet innen det juridiske miljøet.
Og det er derfor han taper, og taper i to tiår, selv om hans klient faktisk har en god sak.
I vår sak fikk vi også kjennskap til at dommer: Lars Ole Sikkeland, hadde latt seg ansette av vår motpart Statoil ASA, nå Equinor ASA.
Likevel fortsatte han som dommer i over 4 måneder hvor han tok flere avgjørelser, alle i Statoils favør.
Det kom også frem at en av Høyesterettsdommerne; Bergljot Webster som var førstevoterende dommer i en sak som gjaldt anke over beslutning til Lars Ole Sikkeland (HR-2012-01394U) og senere også de to ovenfornevte kjennelser: HR-2013-01899U og HR-2013-01900U, hadde vært Sikkelands overordnede i Advokatfirmaet Hjort DA, en tidligere hoffleverandør av advokattjenester til Statoil ASA.
Webster var av Sikkeland oppgitt som referanse overfor Statoil. Statoil bekreftet at de ringte Webster på et tidspunkt som har vært mellom 25.6.-4.7.2012.
Dette på et tidspunkt der hun hadde vår anke over Sikkelands beslutning på sitt bord.
Altså en anke over en beslutning, tatt av hennes tidligere underordnede, og hvor vår motpart Statoil ønsket å få bekreftet hennes referanse.
Webster må altså ha visst at Sikkeland var i ferd med å la seg ansette av vår motpart Statoil mens han fortsatte å agere som dommer, bak vår rygg i mer enn 4 måneder (fra 4.7-9.11.2012), mellom oss og sin nye arbeidsgiver Statoil! 

Vi informerte Danielsen om det vi visste den 24.10.2013, svaret var:
“Hei Opplysningene om dommerfullmektigen er oppsiktsvekkende og kan gi grunnlag for gjenåpning av saken. Her må dere passe på fristen. Å opptre som selvprossederende i gjenstående erstatningssak, er det ingen grunn til nå. Saken er stanset, og jeg foreslår at den forblir stanset til dere er på bena igjen/ovenpå økonomisk. IDD-rapporten skal vi nok få tak i, hvis det argumenteres riktig. Klagen til EMD behøver ikke sendes nå – dere har jo hele seks måneder med klagefrist på dere. Sendes den nå, uten relevant bistand, er det det samme som at muligheten for at den vil føre frem, er liten. Uansett er behandlingstiden minimum 2 år i Strasbourg, så her er heller ingen hast. Når kan momspengene komme?”

Han var mest opptatt av å få penger og lite interessert i å assistere en klient som har opplevd å bli voldtatt av det norske rettssystem. 

Per Danielsens Bedrageriforsøk og utpressing på høylys dag
Per Danielsen har også forsøkt seg med utpressing ved å fabrikkere en fiktiv faktura etter metoden “tenk på ett tall”, og så nekte å slette utlegg tatt for et helt annet krav.
Det vises til bekreftelse av utpressing ved epost av 12.6.2019:
«Dere må selvsagt først betale saksomkostningene forbundet med inndrivingen fordi dere har påført oss masse utgifter ved unødig trette ved å protestere hele veien og ikke betale slik dere hele tiden har pliktet å gjøre. Vi sletter når det er betalt.
Vennligst bekreft at dere vil gjøre det.

Med vennlig hilsen
Per Danielsen
Advokat – Møterett for Høyesterett”

Men namsmanne gjennomskuer utpressingen, og skriver til dette: 
«Namsmannen har mottatt omkostningsoppgave fra adv. Danielsen av 27.06.19. Omkostninger med kr 38.500,- kreves for epost korrespondanse mellom namsmann, bank, saksøkte og saksøker i forbindelse med oppgjør og betaling.
Namsmannen har vurdert omkostningsoppgaven og anser disse kostnadene for kostnader som saksøkte ikke plikter å erstatte.
Etter en helhetsvurdering anser derfor namsmannen kravet for fullt og helt oppgjort og beslutter dermed at utleggspant skal oppheves, jf. § 7-28»


Men Per Danielsen og avkommet Håkon Sterling Danilesen nekter likevel frivillig å slette pant som de plikter.

Dette er uten tvil et rent bedrageriforsøk, og er derfor politianmelt.

Skulle noen likevel være i tvil om Per og Håkon Danielsen “fortjener” tittelen bedrager / svindler, så er det bare å lese her:
Bedrageri er en formuesforbrytelse som går ut på å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning ved å lure eller forlede noen til å foreta en handling slik at de påføres et tap, eller det oppstår fare for at et tap vil oppstå.”  


Til slutt ved hjelp av namsmann blir til slutt pantene slettet og Danielsen får ikke en eneste krone, trass i at han påstår noe annet til Nettavisen
https://www.nettavisen.no/okonomi/eks-klient-kritisk-til-per-danielsens-handtering-av-inkassosak/3423878610.html 
 

Kort oppsummert

Jeg er lite stolt av å ha valgt bedrageren Per Danielsen.
Det er vel det eneste jeg med sikkerhet kan si å tatt en feil avgjørelse på.
At vi har ett regelrett korrupt rettssystem, er det lite vi kan gjøre noe med.
Den beste anbefaling jeg kan gi til gründere er å ikke starte firma med base i Norge.

For Danielsen er våre erfaringer følgende:
1) Han produserer totalt grunnløse og fabrikkerte fakturaer.

2) Han benytter utpressing for å inndrive disse urettmessige kravene fra sine klienter.

3) Som advokat har Danielsen etter loven taushetsplikt. Noe han gir totalt blaffen i. For det første sendte han all klientkommunikasjon med oss til retten. For det andre har jeg i to tilfeller mottatt dokumentasjon fra Danielsen som han ved “feiltagelse” har sendt i vanlig post og epost om andre av hans klienter. Bla. en om dykkersaken. Enten gjør han dette med fullt overlegg (for å vise at han har mye å gjøre?), eller så har han null kontroll. I feil hender kunne slik klientinformasjon vært brukt til utpressing.

4) Når han fabrikkerer falske fakturaer som klienter ikke betaler så krediterer han disse internt slik at han slipper å betale inn MVA. Dermed kan han snyte staten. Egentlig ikke klientens problem, men likevel.
5) Det som kan bli klientens problem, er at han selv om Høyesterett har nektet han å beregne MVA på egen advokatvirksomhet, likevel beregner seg MVA. Hvis klienten er en ikke MVA pliktig privatperson blir regningen høyere. Han bruker også en timesats som er langt høyere enn hans veiledende timesats. Noe som også Høyesterett har slått ned på i kjennelse av 8.9.2017 HR-2017-1723U:
“Også i denne sammenheng har advokat Danielsen benyttet en timesats på 3 500 kroner uten merverdiavgift. Utvalget finner at kravet er vesentlig for høyt. 4 Nødvendige omkostninger settes til 4 000 kroner. Det skal ikke tilkjennes merverdiavgift ettersom Danielsen representerer sin egen advokatvirksomhet. Også de ankende parter har krevd sakskostnader. Kravet er ikke spesifisert. Sett hen til sakens omfang, finner utvalget at vilkårene for å tilkjenne sakskostnader etter § 20-5 første ledd siste punktum er til stede. Beløpet settes til 5 000 kroner. I tillegg skal de ankende parter tilkjennes rettsgebyr for den særskilte sakskostnadsanken. Beløpet utgjør 6 294 kroner.”

SISTE:
Per Danielsen har lang tradisjon i å saksøke sine tidligere klienter, også for å stoppe saker hvor klienter har klaget han inn for Disiplinærutvalget.
Han har nå igjen tatt ut søksmål mot meg for å få rettens medhold i å stenge ned denne WEB-siden: http://www.nrk.no/rogaland/advokat-per-danielsen-drar-privatperson-for-retten_-_-han-sprer-mokk-om-meg-1.14800748?fbclid=IwAR0-DSzI_sK2089HYyjb8Zh3mtu_DYGS5KW6GBT9vYPNrgIh7sSa2CFB6tA 
Rettsmøte er satt i Stavanger (Statoil)-tingrett den 3.12.2019 kl 10:00

Rettsmøte er avlyst, saken trukket i brev fra Per Danielsen dater den 1.12.2019, med begrunnelsen “Begjæringen trekkes, da vi har funnet annen og mer hensiktsmessig måte å få stanset Kolnes på.”
Hvilken Per Danielsen mener med: “og mer hensiktsmessig måte å få stanset Kolnes på.”  er ikke kjent, men tydeligvis ikke lovlige/rettslige skritt. Denne WEBsiden blir uansett stående og vil når tiden strekker til, utvides slik at publikum kan laste opp sine saker også.

Jeg har nylig lagt inn en anmeldelse av Per Danielsen på www.advokatguiden.no 
Her sammen med andre anmeldelser, har Per Danielsen blitt ranket lavest av samtlige advokater. Men han har tydeligvis noen hjelpere som legger inn anmeldelser på toppkarakter.
Først nektet han min anmeldelse, jeg måtte derfor bevise for advokatguiden.no at jeg hadde vært Per Danielsens klient. Etter det protesterte han også på at jeg la inn “Etter min oppfatning er Per Danielsen en regelrett svindler – Hold deg langt unna!”

Advokatguiden.no skriver:
“Med mindre man kan føre bevis for at Danielsen er en svindler, så vil denne uttalelsen potensielt kunne rammes av straffeloven § 267. Som plattform vil vi også kunne forfølges rettslig. 

Vi har derfor foreløpig modifisert din overskrift til: 
“Hold deg langt unna!” 

At advokatguiden.no overfor meg, en tredjepart må være varsom har jeg full forståelse for.
Jeg har imidlertid mitt på det tørre når jeg hevder at Per Danielsen faktisk er en svindler / bedrager.
At Per og Håkon Danielsen IKKE lykkes i sitt bedrageriforsøk, betyr ikke at de ikke kan kalles en svindler / bedrager.
Like lite som: en butikktyv som mislykkes og blir fratatt varene i det han prøver å forlate butikken han har forsøkt å rundstjele, ikke kan kalles en butikktyv.

Denne plattformen er uansett utenfor norsk jurisdiksjon og kan uansett ikke angripes i Norge.
Jeg Steinar Vigdel Kolnes, har personlig mitt på det tørre, gjennom den grunnlovens §100 hvis Per og Håkon Danielsen måtte føle seg krenket. 
Ytringsfriheten er ytterligere styrket i min favør i dette tilfelle der Per Danielsen er en kommersiell/Professional aktør som ofte er fremme i offentligheten, og da oftest i konflikt med andre av sine klienter.
Hva fremkommer av mine “factual statements”; at både Per Danielsen og Håkon Sterling Danielsen (som flittig medhjelper) er svindlere / bedragere, så har jeg også her dokumentert dette faktum.

Hvorfor gjør eg dette?
For det første er ikke dette hevn. Jeg forventer heller ikke at Per Danielsen tar til vettet og tilbakebetaler sine klienter det han har tatt for mye. Per Danielsen er ingen Sakkeus (og jeg er heller ingen Jesus).
Jeg bruker derfor min tid på å informere slik at de som i hele tatt måtte vurdere Per Danielsen, Håkon Sterling Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen, heller velger en annen advokat.

Jeg har ikke tro på at systemet med å frata Per Danielsen bevilgningen vil ha noen virkning da Håkon Danielsen kan drive businessen videre og på toppen av det hele fremstå som en martyr som kjemper mot systemet, når realiteten er at han går etter de svakeste av sine klienter.

Jeg tar derfor en for laget, og håper med dette at svindlerne Per Danielsen, Håkon Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, ikke får ett eneste oppdrag for all fremtid!
Og strengt tatt du trenger ikke ta dette fra meg. Det er bare google: “per danielsen konflikt”